Yazar Detayları±

DENGİZ, Orhan

 • Cilt 3, Sayı 1 (2014) - Makaleler
  Çay Tarımı Yapılan Topraklara Yönelik Faktör Analizi ve Jeoistatistik Uygulamaları: Rize İli Örneği
  Öz  PDF
 • Cilt 3, Sayı 1 (2014) - Makaleler
  Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Killi Toprağın Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkilerinin Jeoistatistiksel Yöntemle Değerlendirilmesi
  Öz  PDF
 • Cilt 3, Sayı 1 (2014) - Makaleler
  Arazi Toplulaştırmasında Kullanılan Arazi Kalite Derecelendirme Yöntemine Alternatif Yaklaşım
  Öz  PDF
 • Cilt 3, Sayı 2 (2014) - Makaleler
  Yarı Kurak İklim Koşulları Altında Farklı Fizyografya, Benzer Ana Materyal Üzerinde Yeralan Toprakların Pedogenesisleri
  Öz  PDF
 • Cilt 4, Sayı 1 (2015) - Makaleler
  Akşehir Gölünün Akşehir Çölüne Dönüşü Süreci ve Etki Eden Faktörler
  Öz  PDF
 • Cilt 5, Sayı 1 (2016) - Makaleler
  Çorum Alaca Havzasında Toprak Erozyon Duyarlılık Faktörünün Farklı Enterpolasyon Modeller Kullanılarak Konumsal Dağılımlarının Belirlenmesi
  Öz  PDF
 • Cilt 5, Sayı 2 (2016) - Makaleler
  Bazı Inceptisol ve Entisol Alt Grup Topraklarının Fizikokimyasal Özellikleriyle Isısal Yayınım Katsayısı Arasındaki Regresyon İlişkilerin Belirlenmesi
  Öz  PDF
 • Cilt 6, Sayı 1 (2017) - Makaleler
  Bazalt Ana Materyali ve Farklı Topografik Pozisyonlar Üzerinde Oluşmuş Toprakların Bazı Topografik ve Fiziko- Kimyasal Özellikleri Arasındaki Doğrusal Regresyon Modellerinin Belirlenmesi
  Öz  PDF
 • Cilt 6, Sayı 1 (2017) - Makaleler
  Yarı Nemli Ilıman İklim Koşullarında Farklı Eğim ve Farklı Arazi Örtüsü Altında Toprak Gelişimi ve Agregat Stabilitesi Değişimi
  Öz  PDF
 • 2017 ÖZEL SAYI - 2017 SPECIAL ISSUE - Makaleler
  Cokriging Yönteminin Tarla Kapasitesi Tahmininde Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi
  Öz  PDF
 • Cilt 7, Sayı 2 (2018) - Makaleler
  Arid Karasal Ekosistem Koşulları Altında Oluşmuş Toprakların Sınıflaması ve Dağılımlarının Belirlenmesi
  Öz  PDF
 • Cilt 7, Sayı 2 (2018) - Makaleler
  Toprakların Bazı Makro Besin Elementi İçeriklerinin Farklı Tarımsal Arazi Kullanımları Altında Konumsal Dağılımlarının Belirlenmesi
  Öz  PDF
 • Cilt 8, Sayı 2 (2019) - Makaleler
  Yarı-Humid Ekolojik Koşullar Altında Oluşmuş Toprakların Bazı Fiziko-Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi, Haritalanması ve Sınıflandırması
  Öz  PDF
 • 2019 ÖZEL SAYI - 2019 SPECIAL ISSUE - Makaleler
  Mikro Havza Ölçeğinde Erozyona Duyarlılık Parametreleri İle Bazı Toprak Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi
  Öz  PDF