TOPRAK SU DERGİSİ - SOIL WATER JOURNAL, 2019 ÖZEL SAYI - 2019 SPECIAL ISSUE

Arıtılmış Evsel Kaynaklı Atıksularla Sulanan Marul ve Toprakta Patojenik Bulaşıklığın Belirlenmesi

Perihan TARI AKAP, Mehmet GÜNDÜZ, Şerafettin AŞIK, Şener ÖZÇELİK

Öz


Çalışma Türkiye’nin batısında yer alan Menemen Ovası’nda Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim
Merkezi arazisinde 2014 yılında yürütülmüştür. Marul bitkisi evsel kaynaklı arıtılmış atıksu ile sulanmış;
sulama suyu ise üç farklı sulama yöntemi kullanılarak uygulanmıştır. Bu sulama sistemleri; toprak üstü
damla sulama, toprak altı damla sulama ve karık sulama sistemleridir. Sulama suyunda anyon-katyon,
kirlilik ve fekal koliform analizleri yapılmıştır. Toprakta mikrobiyolojik aktivitenin en yoğun olduğu 0-20
cm derinlikten alınan örneklerde de patojen mikroorganizma analizleri yapılmıştır. Suyun pH değerleri;
7.9-7.79, EC değerleri; 2.7-3.9 dS m-1 ve fekal kolform değerleri 1.456x103-2.568 x103 cfu 100 ml-1
arasında bulunmuştur. Arıtılmış atıksu ile sulama yapmadan önce alınan toprak örneklerinde Salmonella
spp. patojenine rastlanılmış olması oldukça ilginçtir. Bunun nedeni, bölgenin Kuş Cennetine oldukça
yakın olması nedeniyle toprağın kanatlıların dışkılarıyla kirlenmiş olmasıdır. Hasat edilen marullarda
yapılan patojen mikroorganizma sonuçları incelendiğinde en az bulaşıklığın 2x101 cfu 100g-1 değeri
ile toprakaltı damla sulama konusunda, en yüksek bulaşıklığın ise 4.4 x102 cfu 100g-1 değeri ile karık
sulama konusunda olduğu tespit edilmiştir.

Tam Metin: PDF