TOPRAK SU DERGİSİ - SOIL WATER JOURNAL, Cilt 7, Sayı 2 (2018)

Arid Karasal Ekosistem Koşulları Altında Oluşmuş Toprakların Sınıflaması ve Dağılımlarının Belirlenmesi

Güntülü KURŞUN, Orhan DENGİZ

Öz


Çalışmanın amacı, arid karasal ekosistem koşulları altında, farklı ana materyal ve farklı fizyografik üniteler üzerinde oluşmuş toprakların
belirlenmesi, Toprak Taksonomisi ve Dünya Referans Sistemine göre toprakların sınıflandırması ve haritalanmasını kapsamaktadır. Çalışma alanı, Karaman ili Ayrancı İlçesinde yer almakta olup, yaklaşık 687 km2 bir alanda yürütülmüştür. 577076 m - 596768 m doğu ve 41541331 m - 4174001 m kuzey enlemleri arasında uzanan çalışma alanının, deniz seviyesinden yüksekliği 991 m ile 1774 m arasında değişmektedir. Uzun yıllar yıllık ortalama yağışı 330.8 mm ve sıcaklık ise 12 oC dir. Newhall simülasyon modeline göre, toprak sıcaklık rejimi mesic ve toprak nem rejimi ise zayıf aridic olarak belirlenmiştir. Çalışma alanına ait iklim verileri, topografik harita, uydu görüntüsü, ortofoto, jeolojik harita gibi sayısal altlık materyal olarak kullanılmıştır. Arazi, kullanımı, jeoloji, topografik haritalar ve grid sistemde arazi gözlemleri sonucu, çalışma alanı içerisinde 47 profil tanımlanarak, horizon esasına göre toprak örnekleri alınmıştır. Alınan toprak örneklerinin laboratuvarda yapılan fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları ile arazi çalışmalarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucu, toprak taksonomisi alt grup düzeyinde altı adet ve WRB sınıflandırma sistemine göre ise yedi alt gurupta toprak sınıfı belirlenmiştir. Toprak profilleri toprak taksonomisine göre alt gurup düzeyinde, aluviyal
depozitler ve yamaç eğimler üzerinde oluşmuş, ochric epipedon dışında genetik horizonlar içermeyen genç topraklar olan Entisol olarak sınıflandırılırken, diğerleri ise Aridisoller olarak sınıflandırılmıştır. WRB
sınıflandırma sistemine göre ise, bu topraklar sırasıyla Calcaric Regosol, Lithic Leptosol, Fluvic Regosol, Colluvic Regosol, Haplic Regosol ve Haplic Fluvisol olarak sınıflandırılmıştır. Ayrıca, çalışma alanının
büyük bir kısmında Entisoller dağılım gösterirken (%71.9), Aridisoller ise çalışma alnının % 28.1’ni oluşturmaktır.

Tam Metin: PDF