TOPRAK SU DERGİSİ - SOIL WATER JOURNAL, 2017 ÖZEL SAYI - 2017 SPECIAL ISSUE

Elma Ağaçlarında Yaz Budamasının Meyve ve Yaprakların Kalsiyum İçeriği Üzerine Etkisi

Kadir UÇGUN, Mesut ALTINDAL, Murat CANSU

Öz


Vejetatif gelişmeyi teşvik eden herhangi bir uygulama meyvelerin Ca içeriğini olumsuz etkiler. Mevcut Ca’un kullanımında meyve ve vejetatif aksam arasında vejetatif aksam lehinde şiddetli bir yarış vardır. Azot, P, Mg ve K iyonları floemde kolaylıkla taşınabilmesine rağmen Ca iyonu çok az ve yavaş taşınmakta ve yeni gelişen meristematik dokulara yapraklarda gerçekleşen transprasyon ile yani ksilem yolu ile ulaşmaktadır. Kalsiyumun elma yapraklarında genellikle eksikliği görülmediği halde meyvelerde Ca eksikliğine sık rastlanmaktadır. Tohum anacı üzerine aşılı tam verimdeki “Starkrimson Delicious” çeşidinde yapılan bu çalışmada yaz budamasının yaprak ve meyvenin Ca içeriği üzerine etkisi araştırılmıştır. Mayıs ayı sonlarında aynı yılın sürgünleri yaklaşık 20 cm olduğunda yaz budaması yapılmış ve Temmuz ayı başında meyveler yaklaşık 70 g olduğunda hem yapraklarda hem de meyvelerde Ca analizleri yapılarak uygulamalar karşılaştırılmıştır. Yaprakların Ca içeriği yaz budaması yapılan ağaçlarda %1,29; yapılmayanlarda ise %1,26 bulunmuş ve istatistiksel olarak önemli olmamıştır. Meyvelerde ise yaz budaması yapılan ve yapılmayan ağaçların Ca içeriği sırasıyla 59,47 ve 50,86 mg 100 g-1 olduğu tespit edilmiş ve istatistiksel olarak %1 düzeyinde önemli bulunmuştur. Bu sonuçlar meyvenin Ca içeriğinin arttırılmasında yaz budamasının önemini göstermektedir.

Tam Metin: PDF