TOPRAK SU DERGİSİ - SOIL WATER JOURNAL, Cilt 3, Sayı 1 (2014)

Arazi Toplulaştırmasında Kullanılan Arazi Kalite Derecelendirme Yöntemine Alternatif Yaklaşım

Orhan DENGİZ, Aziz ŞİŞMAN, Çoşkun GÜLSER, Yasemin ŞİŞMAN

Öz


Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu arazi toplulaştırması projelerindeki arazi
dereceleme işlemlerinde halen Storie Indeks yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemin çeşitli yetersizliklerinin
olduğu bilinmekle birlikte alternatif bir yöntem üzerinde de çok fazla çalışma bulunmamaktadır. Bu
çalışmanın amacı, arazi toplulaştırma projelerinin önemli bir aşamasını oluşturan toprak indeksinin
belirlenmesinde kullanılabilecek Arazi Kalite İndeks yöntemi ile Storie İndeks yönteminin karşılaştırılmasıdır.
Çalışma Samsun’un Bafra ilçesine bağlı Örencik Köyü ve civarındaki 273 ha’lık bir alanda gerçekleştirilmiştir.
Çalışma alanına ait haritalama birimleri ve indeksler için gerekli olan toprak parametrelerinin
belirlenmesinde sayısal detaylı toprak haritasından yararlanılmıştır. Her iki yöntemle elde edilen toprak
indeks değerleri, her bir farklı haritalama ünitesinin sahip olduğu arazi ve toprak karakteristikleri dikkate
alınarak kıyaslanmış ve elde edilen sonuçlar yöntemlerin toplulaştırma amaçlı toprak indekslerinin
belirlenmesinde kullanılabilirlikleri yönünden değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, Storie
İndeksinde araştırma alanının 237,86 ha’ı çok iyi ve iyi sınıf olarak sınıflandırılırken, 34,96 ha’lık alan ise
orta düzeyde sınıflandırılmıştır. Arazi Kalite İndeksine göre toplam alanın 198,87 ha’ı en uygun tarım
alanlarını (S1) oluştururken, yaklaşık %11,49’u ise tarıma uygun olmayan (N) alanları oluşturmaktadır.
Ayrıca yine AKİ’ya göre alanın yaklaşık %13’ü tarımsal kullanımlar açısında zayıf olan alanları
oluşturmaktadır. Aynı zamanda bu çalışma ile Stori İndeks ve Arazi Kalite İndeks haritalarının parsel değer
sayıları üzerindeki etkileri ve farklı sonuçlara sahip oldukları da belirlenmiştir.

Tam Metin: PDF