TOPRAK SU DERGİSİ - SOIL WATER JOURNAL, Cilt 3, Sayı 1 (2014)

Odun Sirkesinin Tarımsal Kullanım Potansiyelinin Araştırılması

Ayten NAMLI, M. Onur AKÇA, E. Burcu TURGAY, M. Reşat SOBA

Öz


Bu çalışmada odun sirkesinin toprak düzenleyici ve hastalık önleyici olarak tarımsal amaçlı
kullanılabilirliğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmanın birinci aşamasında sera denemesi kurularak
farklı uygulama şekillerinde odun sirkesinin buğday bitkisi gelişimi ile bazı toprak özellikleri üzerine etkisi
araştırılmış, ikinci aşaması olan Biyosit denemesinde ise farklı dozlarda (% 0.5, 1, 1.5, 2, 3 ve 4) odun
sirkesinin şeker pancarı yaprak lekesi hastalığı etmeni Cercospora beticola’ya karşı etkinliği in-vitro
çalışmasıyla ortaya konulmuştur. Sera denemesinde yetiştirilen buğday bitkisinin yaş ve kuru ağırlıkları ile
azot ve fosfor kapsamları, toprağın toplam azot, NH4
+-N ve NO3
- - N değerleri en düşük kontrolde, en
yüksek ise odun sirkesi ile kaplanmış tohum+yapraktan uygulanan odun sirkesinde belirlenmiştir (p < 0,05).
Sera denemesinde tüm odun sirkesi uygulamaları toprakların pH, EC, OM, kireç, P ve K değerlerini kontrole
göre değiştirmiş olmasına rağmen sadece fosfor kapsamı önemli derecede (p < 0,05) artmıştır. Biyosit
denemesi sonuçlarına göre, odun sirkesi uygulamaları, % 0,5 dozda uygulanan hariç C. beticola gelişimini
in-vitro koşullarda tamamen engellemiştir. Odun sirkesinin % 0,5 uygulama dozunda ise yüksek
virülensliğe sahip C. beticola izolatlarının gelişimini % 77,4 ve % 91,1 oranında engelleyebildiği tespit
edilmiştir. Bir başka ifade ile odun sirkesinin düşük doz uygulamalarının bile virülensliği yüksek olan C.
beticola izolatlarının gelişimini büyük oranda engelleyebildiği görülmüştür. Çalışmada elde edilen veriler
doğrultusunda odun sirkesinin biyosit olarak in-vivo koşullarda denenmesinin yararlı sonuçlar verebileceği
kanısına varılmıştır.

Tam Metin: PDF