TOPRAK SU DERGİSİ - SOIL WATER JOURNAL, Cilt 3, Sayı 1 (2014)

Çay Tarımı Yapılan Topraklara Yönelik Faktör Analizi ve Jeoistatistik Uygulamaları: Rize İli Örneği

M. Arif ÖZYAZICI, Mustafa SAĞLAM, Orhan DENGİZ, Aylin ERKOÇAK

Öz


Bazı fiziksel ve kimyasal toprak özelliklerinin faktör analiziyle değerlendirildiği bu çalışmada, Rize ilinde
çay tarımı yapılan alanlarda fiziksel ve kimsayasal toprak özellikleriyle ilişkili 5 adet faktör belirlenmiş ve
bu faktörler toprak özelliklerinin alan içerisindeki değişkenliğinin % 75.63’ünü açıklamışlar. Belirlenen
yeni değişkenler bazik katyonlar, mikroelement, tekstür, mineralizasyon ve gübreleme isimleriyle
tanımlanmıştır. Bazik katyonlar toplam değişkenliğin % 18.31’ini açıklayarak yeni değişkenler içerisindeki
en önemli değişken olurken, gübreleme değişkeni toplam değişkenliği en az açıklayan değişken
olmuştur. Belirlenen değişkenlerin çalışma alanındaki dağım desenlerini gösteren krigleme haritaları
jeoistatistik yöntemiyle hazırlamıştır. Krigleme haritaları bazik katyonlar ve mikroelement faktörlerinin
en yüksek değerlerini sahilden uzak yüksek eğime ve rakıma sahip alanlarda aldığını ortaya koyarken
diğer faktörler en yüksek değerlerini sahile yakın kesimlerde almıştır. Özellikle sahil kesimlerindeki
gübreleme faktörüne ait yüksek değerler bu bölgelerdeki topraklar üzerinde insan etkisinin daha fazla
olduğunu ortaya koymaktadır.

Tam Metin: PDF